085 0030140 info@mffa.nl

Overname van een bedrijf – Verkoop onderneming

Iedere ondernemer komt op een bepaald punt in zijn loopbaan dat hij tegen de overname van een bedrijf aanloop

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

OVERNAME VAN EEN BEDRIJF – VERKOOP ONDERNEMING

Iedere ondernemer komt op een bepaald punt in zijn loopbaan dat hij tegen de overname van een bedrijf aanloopt. Hij wordt zelf overgenomen of hij loopt tegen overname van zijn bedrijf aan. Bij overname van een onderneming komen allerlei vragen om de hoek kijken. Wij begeleiden vanuit fiscaal en juridisch oogpunt veel ondernemers bij een overname van een bedrijf. Uit de praktijk blijkt dat het slim is om een specialist erbij te halen, aangezien er vaak grote bedragen gemoeid zijn bij de overname van een bedrijf. Een mislukte overname van een bedrijf heeft niet alleen financieel grote gevolgen maar ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Je ziet uit de praktijk dat veel ondernemers het hele proces bij verkoop van een onderneming vaak onderschatten en te lang wachten om een fiscaal/juridisch adviseur in te schakelen.

Mogelijkheden overname van een bedrijf

Er zijn twee verschillende manieren om een bedrijf over te nemen:

Activa/passiva transactie – overname van een bedrijf

Bij een activa/passiva transactie moeten alle desbetreffende activa op de juridisch voorgeschreven manier worden overgedragen. Zo moeten de onroerende zaken bij notariële akte worden overgedragen en in de openbare register worden bijgeschreven. Vorderingen zullen moeten worden gecedeerd. Met betrekking tot overdracht van debiteuren blijkt uit de praktijk dat dit vaak achterwege blijft, vooral als het gaat om kortlopende vorderingen. Huurcontracten zullen met medewerking van de verhuurders opnieuw moeten worden afgesloten. Roerende zaken kunnen bij onderhandse overeenkomst worden overgedragen.

Een nadeel van de activa/passiva transactie is dat een leverancier zou kunnen weigeren het desbetreffende contract op dezelfde voorwaarden voort te zetten. Ook loopt men bij een activa-transactie het risico klanten (contracten) kwijt te raken, omdat de desbetreffende contracten niet automatisch overgaan. Verder zouden klanten een aanleiding kunnen zien om opnieuw te onderhandelen over bepaalde condities.

Een belangrijk voordeel van de activa/passiva transactie is de mogelijkheid om alleen die activa over te nemen die interessant zijn en andere zaken achter te laten in de verkopende BV. Hiermee wordt het risico van claims en/of lijken in de kast sterk beperkt. Een ander belangrijk voordeel is dat de koper kan afschrijven op de aangekochte activa.

Bij verkoop van eenmanszaak is er altijd sprake van een activa/passiva transactie vanwege de doodeenvoudige reden dat er geen aandelen zijn.

Aandelen verkoop – overname van een bedrijf

Een andere mogelijkheid bij de overname van een bedrijf is de overname van aandelen in het bedrijf. De verkoper verkoopt onder algemene titel alle aandelen van de onderneming aan de koper. Dit betekent dat het hele vermogen wordt overgedragen aan de koper, alles gaat automatisch over op de koper.

Bij een aandelentransactie gaan alle bezittingen en schulden, rechten en plichten, contracten met leveranciers, afnemers, werknemers, vergunningen, schulden over. Hiervoor is alleen vereist een notariële aandelenoverdracht, verdere overdrachten zijn niet nodig.

De koper van de aandelen wil zodoende goed weten waar aan begonnen wordt en of er geen lijken in de kast zitten. Vaak wordt een “Due Diligence” onderzoek ingesteld. Dit betekent dan dat de financiële cijfers goed doorgenomen zullen worden en waarbij risico’s in kaart worden gebracht. Hierbij is het raadzaam een juridisch/fiscaal adviseur in te schakelen die in samenspraak met een boekhouder/accountant een onderzoek uitvoert.

Let op, wij waarschuwen onze klanten altijd dit niet alleen door de boekhouder/accountant te laten verzorgen, aangezien zij gespecialiseerd zijn in het opstellen van de cijfers. Haal hier een specialist bij, of vraag een second opinion. Voor je het weet koop je een onderneming met veel claims en/of lijken in de kast.

Een nadeel van aandelen verkoop is dat er een “Due Diligence” onderzoek ingesteld dient te worden wat de nodige kosten met zich mee brengt. Ook kan de kopende partij niet afschrijven over de gekochte goodwill.

Het grootste voordeel bij aandelen verkoop is dat het vrij eenvoudig is en niet veel tijd kost waardoor het financieel ook vaak voordeliger is.

$

Aandelenverkoop en Belastingdienst

Vaak zie je bij aandelenverkoop bij overname van een bedrijf dat de verkoper zijn aandelen houdt via een holding BV. De aandelen worden verkocht door de holding aan de koper. Door toepassing van de deelnemingsvrijstelling hoeft de verkoper geen belasting te betalen over de gerealiseerde winst.

De koper dient de betaalde koopsom op te nemen op de balans en men kan geen goodwill activeren. In de praktijk wordt vaak een korting toegepast op in de toekomst nog te betalen belastingen, ook wel belastinglatenties genoemd.

$

Personeel en overname van een bedrijf

Bij de overname van een bedrijf gaan de rechten en plichten uit hoofde van arbeidsovereenkomsten van rechtswege over op de overnemer. De overnemer moet in beginsel alle arbeidscontracten en in het verleden aan werknemers gedane toezeggingen overnemen. Indien de overnemer de dienstbetrekking met bepaalde werknemers wenst te beëindigen, moet hij hiervoor de gebruikelijke weg bewandelen.
$

Fiscale gevolgen van aandelenverkoop en activa/passiva transactie

Bij een aandelenverkoop en activa/passiva transactie komen er verschillende fiscale gevolgen om de hoek kijken, een aantal staan hieronder:

  1. Bij de overdracht van een activa/passiva kan dit leiden tot een winstrealisatie bij de verkoper en het ontstaan van een afschrijvingspotentieel bij de koper (denk aan goodwill) zodoende is de verkoop bij een activa/passiva transactie vaak tegen een hogere prijs omdat de verkoper direct moet afrekenen met de fiscus (vergoeding belastingclaim);
  2. Bij overdracht van activa/passiva kan het leiden tot de verschuldigdheid van desinvesteringsbijtellingen (investeringsaftrek);
  3. Bij overdracht door middel van aandelenverkoop is vaak sprake van een belastingvrijstelling (deelnemingsvrijstelling) bij de holding;
  4. Bij overdracht door middel van aandelenverkoop zullen ter zake van eventuele stille reserves en goodwill belastinglatenties in aanmerking worden genomen;
  5. Indien bij aandelenverkoop geen holding in het geding is zal de aandeelhouder vaak te maken krijgen met de realisatie van een AB-winst.
$

Gevolgen overname van een bedrijf

De reden dat u zich het beste kan laten bijstaan door een fiscaal jurist bij verkoop of koop van een onderneming komt doordat u geen zaken over het hoofd wilt zien. Als fiscaal juristen zien wij zaken die veel mensen over het hoofd kunnen zien of gemakkelijk overheen stappen.

Wilt u meer info over de overdracht van een onderneming

Vul dan ons contactformulier in. Bellen kan ook binnen Nederland op  (0)85 0030140 of vanuit het buitenland op  +31 (0)20 2615615.
Voor meer informatie zie ook de website van de Belastingdienst.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

8 + 1 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .