085 0030140 info@mffa.nl

Opties en aandelen internationaal

Wilt u meer weten of opties en aandelen in grensoverschrijdend verband belast mogen worden?

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Opties en aandelen internationaal

Het belonen van werknemers door middel van aandelen en opties is niet alleen populair bij grote multinationals, maar bijvoorbeeld ook bij MKB en startups die internationaal actief zijn om talentvolle werknemers te binden en van de juiste prikkels te voorzien. Een veelvoorkomende methode is om de toekenning van aandelen en opties te verbinden aan voorwaarden zoals het aantal dienstjaren en de geleverde prestaties.

Restricted Stock en Restricted Stock Units (RSU)

Voorbeelden hiervan zijn Restricted Stock en Restricted Stock Units (RSU). Daarnaast is het mogelijk via Stock Purchase Plans tegen een korting aandelen te verkrijgen of beloningen in geld te verstrekking waarvan de hoogte afhankelijk is van de aandelenkoers, zogenaamde Stock Appreciation Rights of Stock Option Plan .

In welk land belasting betalen?

Naast de vraag wanneer en hoeveel belasting betaald moet worden indien een werknemer aandelen, opties en gerelateerde producten, al dan niet voorwaardelijk, verkrijgt, is in internationaal verband van belang te bepalen in welk land er belasting afgedragen dient te worden.

Opties en aandelen internationaal

Fiscale aspecten vanuit Nederlands perspectief

In dit stuk worden enkele fiscale aspecten besproken met betrekking tot internationale situaties vanuit Nederlands perspectief. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan werknemers die hun dienstbetrekking (deels) hebben vervuld in het buitenland (b.v. uitzending) en mensen die immigreren naar Nederland, die gedurende de buitenlandse periode financiële producten hebben verkregen of rechten daartoe hebben opgebouwd.

$

Nederlandse heffingsgrondslag – opties en aandelen internationaal

Bij uitoefening opties / Aandelen in internationaal verband die als inkomen (loon in natura) worden genoten zullen in beginsel in Nederland in de belastingheffing worden betrokken. Hiervoor dient een causaal verband te bestaan tussen de verkrijging enerzijds en de dienstbetrekking anderzijds. De feitelijke omstandigheden zijn hierbij belangrijk, waardoor de uitkomt van geval tot geval moet worden bepaald. Indien sprake is van loon dient het moment van genieten vastgesteld te worden.

Aandelenopties

Voor aandelenopties wordt vanaf 1 januari 2015 aangesloten bij het moment waarop de werknemer de opties uitoefent of vervreemd. Hierbij wordt geen verschil gemaakt tussen opties die voorwaardelijk en onvoorwaardelijk zijn verkregen. Als loon wordt dan beschouwd de marktwaarde van de verkregen aandelen verminderd met de uitoefenprijs of, ingeval van verkoop, de vergoeding die de werknemer ontvangt. Eventuele bedragen die bij de werknemer in rekening zijn gebracht kunnen hierop in mindering worden gebracht, met uitzondering van kosten die na de uitoefening worden gemaakt (b.v. als de aandelen vervolgens worden verkocht). Voorgaande kan echter niet leiden tot een negatief loon.

Aandelen

Voor aandelen geldt het moment waarop deze worden ontvangen/betaald of verrekend, ter beschikking worden gesteld of rentedragend worden, dan wel vorderbaar en inbaar worden. Het bedrag dat in aanmerking wordt genomen als loon is dan de waarde in het economisch verkeer (marktwaarde) van de aandelen. Aandelen die pas worden verkregen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals bij Restricted Stock Units (RSU’s), worden derhalve als loon genoten indien aan deze voorwaarden wordt voldaan. Dit kan tevens betekenen dat het in delen wordt aangemerkt als loon.

$

Uitoefening aandelen ziet op grensoverschrijdende situatie

Indien de opties, aandelen en gerelateerde producten (deels) zien op loon dat is verkregen voor werkzaamheden die buiten Nederland zijn verricht, zal bepaald moeten worden of en in hoeverre Nederland daadwerkelijk mag heffen. Dit is veelal vastgelegd in belastingverdragen. Indien het buitenland op basis van het verdrag mag heffen zal Nederland hiervoor voorkoming van dubbele belastingen verlenen. De vraag is dan in hoeverre de aandelen, opties en gerelateerde producten zijn toe te rekenen aan werkzaamheden die in het buitenland zijn verricht. Hiervoor is het eerder genoemde causale verband weer van toepassing. Indien het werkzaamheden betreft die zowel in Nederland als het buitenland zijn verricht, zal er een tijdsevenredige verdeling plaatsvinden naar rato van het aantal dagen waarop de werkzaamheden zijn verricht.

$

Uitgangspunten bij de toerekening van het belastbaar voordeel aan werkzaamheden

De staatssecretaris heeft in een besluit een aantal uitgangspunten vastgelegd aan de hand waarvan de toerekening plaatsvindt voor toegekende aandelenoptierechten.

Onvoorwaardelijk toegekende aandelenoptierechten

Als uitgangspunt geldt dat het belastbaar voordeel dat een werknemer verkrijgt of behaalt met onvoorwaardelijke aandelenoptierechten wordt toegerekend aan reeds verrichte werkzaamheden. Het maakt hierbij niet uit of de optie als is uitgeoefend. Vervolgens dient op basis van concrete feiten en omstandigheden de toerekening plaats te vinden.

Voorwaardelijk toegekende aandelenoptierechten

Hierbij geldt als uitgangspunt dat het voordeel wordt toegerekend aan de gehele periode waarin de voorwaarden nog van toepassing zijn. Indien de voorwaarden in delen vervuld kunnen worden en daarmee de optierechten in delen worden toegekend, vindt de toerekening ook in delen plaats op basis van concrete feiten on omstandigheden.

$

Conclusie: opties en aandelen in internationaal verband

De belastingheffing aangaande opties, aandelen en gerelateerde producten in grensoverschrijdende situaties is zeer feitelijk van aard, waarbij moet worden bepaald of en wanneer er sprake is van loon en welk bedrag moet worden toerekenend aan de binnenlandse en buitenlandse werkzaamheden.

Zie ook ons artikel over bestuurders, directeuren en commissarissen die werken voor een buitenlandse vennootschap

Wilt u meer weten of opties en aandelen in grensoverschrijdend verband belast mogen worden?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 085 00 30140.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

7 + 12 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .