085 0030140 info@mffa.nl
Op dit moment kennen de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten met Nederland de belastingregeling voor het koninkrijk (BKR). Hierin zijn regels neergelegd ter voorkoming van dubbele belasting tussen deze landen. Ook voorziet de BKR is wederzijdse bijstand de heffing en invordering van belastingen.

Nieuwe belastingregeling Nederland en Curacao

Onlangs is er een nieuwe belastingregeling Nederland en Curaçao overeengekomen. Het is de bedoeling dat de belastingregeling in de plaats treedt van de BRK. De BRK blijft nog wel gelden in relatie tot Aruba en Sint Maarten, maar ook met die landen bereidt Nederland een nieuwe belastingregeling voor. De belastingregeling tussen Nederland en Curaçao heeft de vorm van een Rijkswet en moet eerst door de parlementen van beide landen worden aangenomen. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2015. Voor bestaande gevallen geldt eerbiedigende werking.

Nieuwe belastingregeling belangrijkste wijzigingen

Op verschillende punten wijkt de nieuwe belastingregeling af van de BRK. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen:

  • Tot vijf jaar na emigratie kan de voormalige woonstaat erf- en schenkbelasting heffen, onder verrekening van de heffing in het andere land.
  • Ten aanzien van actieve vennootschappen wordt een tarief van nul procent geïntroduceerd op deelnemingsdividenden. Op deze dividenden mag dus in beginsel geen bronbelasting meer worden ingehouden. Wel is voorzien in een ‘limitation on benefitsbepaling’ om misbruik te voorkomen.
  • Op pensioenuitkeringen (niet-overheidspensioen) mag door het land waar het pensioen is opgebouwd een bronbelasting van maximaal 15% worden ingehouden.
  • Ter zake van voordelen uit aanmerkelijk belang (dividenden en vervreemdingswinsten) die zijn opgebouwd in de periode vóór emigratie geldt een bronheffingsrecht voor de voormalige woonstaat.
  • Nederland en Curaçao gaan (automatisch) informatie uitwisselen conform de internationale standaard.
  • Er komt een regeling die is gericht op zogenoemde hybride entiteiten.
  • Er komt een regeling voor onderling overleg, met de mogelijkheid van (verplichte) arbitrage.

De tekst van de nieuwe regeling is nog niet bekendgemaakt. Zodra dat het geval is, kan worden beoordeeld in hoeverre de regeling effect heeft op de fiscale posities van individuele belastingplichtigen.

Bron: Internationale fiscale mededeling 12 december 2013

Voor meer info zie ook de website van de Rijksoverheid.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

9 + 1 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).