085 0030140 info@mffa.nl

Fiscaal inwoner van Nederland

Wilt u meer informatie over fiscaal inwonerschap van Nederland? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Fiscaal inwoner van Nederland

Wanneer ben je fiscaal inwoner van Nederland? Deze vraag is niet altijd makkelijk te beantwoorden.

Inschrijving basisregistratie personen

De toepassing van het internationaal belastingrecht voor natuurlijke personen valt en staat met de bepaling van de fiscale woonplaats. In het internationaal belastingrecht is de woonplaats altijd het vertrekpunt. Dit betekent dat de woonstaat heffingsbevoegd is ten aanzien van het wereldinkomen en vermogen. Daarna wordt er bepaald of een ander land bevoegd is ten aanzien van specifieke bronnen van inkomen. Fiscaal inwoner in Nederland ben aan de hand van artikel 4 “Waar iemand woont…., wordt naar de omstandigheden beoordeeld”. In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst de inschrijving in de basisregistratie personen als uitgangspunt neemt. Staat iemand ingeschreven in Nederland dan woont die persoon daar ook. Dit is het vertrekpunt van de Belastingdienst, maar bij nader inzien hoeft dit helemaal niet zo te zijn.

Artikel 4 AWR

In de afgelopen jaren verschijnt er steeds meer jurisprudentie over artikel 4 AWR. De bepaling van de woonplaats is voor de Belastingdienst dan ook een “hot item”. Er komen steeds meer vragenbrieven en woonplaatsonderzoeken. Dat de Belastingdienst daarin ver kan gaan toont de recente uitspraak inzake het gebruik van de Museumjaarkaart. De ervaring leert dat de Belastingdienst steeds vaker de stelling inneemt dat belastingplichtige in Nederland woont en dat er geen aandacht wordt besteed aan de persoonlijke buitenlandse situatie.

Fiscaal Inwoner van Nederland

Belastingverdrag

Om toegang tot een verdrag te krijgen moet de belastingplichtige in elk geval onderworpen zijn aan belastingheffing in het andere woonland. Het verdrag bepaalt vervolgens nader waar belastingplichtige woonplaats heeft en welk land heffingsbevoegd is (“tie-breaker”) ten aanzien van de bronnen van inkomen zoals genoemd in het Belastingverdrag. Een belastingplichtige die in het andere woonland niet is onderworpen aan belastingheffing, heeft geen toegang tot het Belastingverdrag. Er zal dan ook geen sprake zijn van dubbele heffing, belastingplichtige is immers niet onderworpen.

Arrest hoge raad

Uit de te bespreken jurisprudentie blijkt verder dat het arrest van de Hoge Raad van 12 april 2013 nog steeds leidend is bij de vraag waar iemand woont naar Nederlands fiscaal recht (artikel 4 AWR). Kort samengevat: iemand woont in Nederland indien hij of zij een duurzame betrekking van persoonlijke aard heeft met Nederland. Hierbij is bepalend, op basis van uiterlijke omstandigheden, of deze banden voldoende sterk zijn om aan te nemen dat het middelpunt van iemands maatschappelijke leven zich in Nederland zou kunnen bevinden. De Hoge Raad heeft hierover opgemerkt dat deze duurzame band niet sterker hoeft te zijn dan de band met een ander land, zodat het voor het hebben van een woonplaats niet noodzakelijk is dat het middelpunt van iemands maatschappelijke leven zich in het betreffende land bevindt.

Wanneer fiscaal inwoner nederland?

Uit gepubliceerde beleid blijkt dat de Belastingdienst meent dat de volgende feiten duiden op een duurzame betrekking met Nederland:

 • het ter beschikking hebben van een duurzame (ingerichte) woning;
 • de verblijfplaats (woonplaats, arbeidsplaats’) van gezin of familie;
 • de plaats waar arbeid wordt verricht;
 • de plaats waar geldopnamen of creditcardbetalingen worden gedaan;
 • het gas-, elektriciteit- en waterverbruik;
 • de plaats waar bankrekeningen of beleggingen worden aangehouden;
 • de plaats waar verzekeringen zijn afgesloten;
 • de plaats waar medische behandelingen worden ondergaan, zoals bij huisarts, tandarts en fysiotherapeut;
 • een lidmaatschap van (sport)verenigingen, charitatieve instellingen, kerk, etc;
 • het kenteken auto;
 • de plaats waar abonnementen worden aangehouden;
 • de plaats en het gebruik van de telefoonaansluiting;
 • de vraag of de natuurlijke persoon fiscaal inwoner is van een andere staat.

 

De rechter bekijkt deze omstandigheden in zijn geheel en in onderlinge verband. Bovendien geldt dat enkel een economische binding met een plaats meestal onvoldoende is om te concluderen dat daar de woonplaats is gelegen. Sociale factoren leggen meestal meer gewicht in de schaal. Vooral de plaats waar een door de belastingplichtige gebruikte woning zich bevindt is een belangrijk aanknopingspunt voor de woonplaatsbepaling, zeker wanneer deze woning tot hoofdverblijf dient. Ook aan de verblijfplaats van het gezin wordt meestal veel waarde gehecht, vooral wanneer de belastingplichtige vaak een bezoek brengt aan zijn gezin.

In een openbaar gemaakte presentatie van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) staat bovendien dat buitenlandse omstandigheden geen rol spelen en dat alleen van belang is wat de betreffende persoon met Nederland bindt.

Duurzame band met Nederland

De Hoge Raad heeft in het arrest van 12 april 2013 opgemerkt dat de Centrale Raad van Beroep terecht oog heeft gehad voor de buitenlandse feiten en omstandigheden. In de vakliteratuur wordt opgemerkt dat het woord terecht tot gevolg heeft dat in het oordeel ook de buitenlandse feiten en omstandigheden van belang zijn bij de beoordeling of er een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland bestaat. Bij de beoordeling of iemand een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland heeft, is (vanzelfsprekend) ook van belang wat voor band iemand met een ander land heeft. Indien in een ander land een woning duurzaam ter beschikking staat en daar sociale activiteiten plaatsvinden en arbeid wordt verricht, kan dat een belangrijke aanwijzing zijn voor het ontbreken van een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland. Immers, de duurzaamheid van de band is van belang en die bestaat niet slechts uit het beschikken over de Nederlandse nationaliteit en familie die in Nederland woont. Als dat zo zou zijn, zou niemand Nederland fiscaal gezien kunnen verlaten.

Geschil met belastingdienst

Heeft u een geschil met de belastingdienst over waar u fiscaal inwoner bent? Zoals hierboven beschreven is de belastingdienst vaak kort door de bocht met het bepalen hiervan. Het kan best zo zijn dat er ook gekeken moet worden naar de buitenlandse feiten en omstandigheden bij de beoordeling of er een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland bestaat. Voordat u zomaar akkoord gaat dat de belastingdienst heft over uw wereld inkomen, kan het best wel zo zijn dat u geen fiscaal inwoner bent van Nederland waardoor u maar over een beperkt deel van uw inkomen belasting hoeft te betalen. Check dit met een fiscaal jurist die grensoverschrijdende ervaring heeft.

Fiscaal inwoner van Nederland?

Heeft u ondersteuning of hulp nodig bij de vraag of u fiscaal inwoner bent van Nederland? Wij hebben als specialisten op het gebied van emigratie en immigratie de nodige ervaring om u hierin te adviseren,. Neem vrijblijvend contact met ons op door middel van ons contactformulier. Bellen kan ook binnen Nederland op (0)85 0030140 of vanuit het buitenland op+31 (0)20 2615615.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

14 + 7 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .