085 0030140 info@mffa.nl

Bestuurdersbeloning en commissarisbeloning internationaal

Wilt u meer weten over Directeurs / Bestuurders en commissarissen beloningen?

MFFA Belastingadvies | Tax Advice

Bestuurdersbeloning en commissarisbeloning internationaal

Bestuurders en commissarissen worden in eerste instantie voor hun gehele wereldinkomen in Nederland belast als ze fiscaal inwoner zijn van Nederland. Dit geldt tevens voor hen die internationaal opereren en grensoverschrijdend werken en onderdeel zijn van de leiding van de buitenlandse entiteit. De beloning die zij hiervoor ontvangen, i.e. bestuurdersbeloning en commissarisbeloning, zal in Nederland in de aangifte inkomstenbelasting opgegeven moeten worden. Om te voorkomen dat de bestuurdersbeloning dubbel wordt belast zijn in veel gevallen afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in verdragen.

subcontracting in the netherlands
$

Wat is een directeur / bestuurder of commissaris?

Allereerst is het van belang vast te stellen wat vanuit fiscaal perspectief een bestuurder en commissaris zijn. Hieraan kan een verschillende interpretatie worden gegeven in het woonland, Nederland, en het land waar de onderneming is gevestigd. Een internationale maar beperkte interpretatie spreekt van een persoon of rechtspersoon in de hoedanigheid van lid van de raad van bestuur of raad van commissarissen.

De belastingdienst zal in veel gevallen stellen dat het moet gaan om een persoon die aan de top van de onderneming staat en feitelijk de onderneming bestuurt (bestuurder) of die namens de aandeelhouders toezicht houdt op het bestuur en het bestuur adviseert (commissaris). Er zijn echter ook situaties dat Nederland aansluit bij het land waar men directeur/bestuurder of commissaris is.

$

Loon of directeurs /bestuurdersbeloning?

Omdat de verdeling van heffingsrechten tussen landen afwijkend is geregeld voor verschillende soorten inkomsten is het vervolgens van belang te bepalen wat als beloning wordt gezien voor de werkzaamheden van een bestuurder en commissaris. Indien een bestuurder of commissaris ook andere functies vervult, bijvoorbeeld als regulier werknemer, dan zal de vergoeding daarvoor niet als bestuurdersbeloning worden beschouwd. In geval de functie van regulier werknemer wordt uitgeoefend is sprake van loon. Daarnaast betreft een bestuurdersbeloning niet alleen geldelijke betalingen, maar ook betalingen in natura, zoals aandelen, opties en een auto van de zaak.
$

In welk land wordt bestuurder / commissaris belast?

In de verdragen die Nederland heeft gesloten is vastgelegd dat directeurs – bestuurders en in veel gevallen ook commissarissen belast mogen worden in het land waar de onderneming is gevestigd. Nederland is vervolgens aan zet om ervoor te zorgen dat niet dubbel wordt geheven over hetzelfde bedrag. Dit doet zij hetzij door de buitenlandse belasting te verrekenen, hetzij door de bestuurdersbeloning in zijn geheel vrij te stellen van Nederlandse belasting.

De verrekeningsmethode houdt in dat, indien er sprake is van een lage(re) buitenlandse belasting over de bestuurdersbeloning, Nederland alsnog over een deel belasting heft. Bij toepassing van de vrijstellingsmethode heft Nederland volledig niet over deze beloning. In de meeste gevallen past Nederland de verrekeningsmethode toe op in het buitenland belaste bestuurdersvergoedingen. Dit resulteert is een gedeelde heffing tussen Nederland en het buitenland. Echter, onder bepaalde voorwaarden mag de vrijstellingsmethode worden toegepast, waardoor het Nederlandse deel van de heffing achterwege blijft. Eenvoudig gesteld is dit het geval indien bestuurders relatief zwaarder belast worden door de verrekeningsmethode dan reguliere werknemers in een vergelijkbare situatie. In principe wordt aan deze voorwaarde voldaan in geval de onderneming van de bestuurder of commissaris is gevestigd in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, België of Duitsland.

Let op: Indien in meerdere landen gewerkt wordt kan men mogelijk in de problemen komen met de directeurs /bestuurdersbeloning. Dit zal goed bekeken moeten worden.

$

Conclusie Bestuurdersbeloning

Het is van belang vast te stellen of het om een bestuurder gaat, welke beloning wordt gezien als bestuurdersbeloning en welke methode in Nederland mag worden toegepast om dubbele belastingen te voorkomen. De vaststelling hiervan is veelal afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Indien het mogelijk is om op basis van de feiten en omstandigheden de vrijstellingsmethode toe te passen op bestuurdersbeloningen dan kan hiermee een belastingvoordeel worden behaald. Voor bestuurders en commissarissen van ondernemingen in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland is dit in principe mogelijk. Daarnaast kan het niet direct in de heffing betrekken van aandelen en opties een belastingvoordeel worden behaald.

Zie ook ons artikel werken in het buitenland (183 dagenregeling) dan wel het artikel inzake stockopties voor werknemers.

Wilt u meer weten over Directeurs / Bestuurders en commissarissen beloningen?

U kunt contact opnemen met ons via het contactformulier of bel (0)85 0030140

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

info@mffa.nl

In Nederland: +31 (0)85 0030140
Vanuit het buitenland: +31 (0)20 2615615

Kantoren:

Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

6 + 2 =

Specialist in: Expats | International Companies , MFFA Belastingadvies | Tax Advice
Jeroen Mijlof graduated in economics and tax law at the University of Groningen. He has + 15 years’ experience in National and International Tax Law for both individuals and companies. Before MFFA he worked at the Dutch tax authorities, KPMG Meijburg and RSM International Tax Services .