085 0030140 info@mffa.nl
Geplaatst op 20-07-2013 

ANBI – Elektronische publicatieplicht per 1 januari 2014

Een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) dient vanaf 1 januari 2014 aan de elektronische publicatieplicht te voldoen. Dit houdt in dat de ANBI via hun website bepaalde gegevens bekend moet maken. Indien hier niet aan voldaan wordt kan de ANBI instelling haar ANBI-status verliezen. Gevolg is dat het verliezen van de ANBI-status bepaalde fiscale en financiële gevolgen zal hebben op gebied van schenk- en erfbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting.

ANBI – Transparantie 

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven bijvoorbeeld geen schenkbelasting te betalen over giften of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Vaak is het lastig te achterhalen wie er achter een stichting zitten. Zodoende heeft de Staatssecretaris nieuwe transparantie eisen opgesteld zoals de eis van het publiceren van namen van bestuurders (geldt niet voor de kerkbestuurders). Afhankelijk van de hoeveelheid informatie die een organisatie op dit moment al op internet publiceert, kan deze nieuwe elektronische publicatieplicht tot een (digitale) administratieve lastenverzwaring leiden.

ANBI eisen per 1 januari 2014

Om de ANBI-status te verkrijgen of te behouden moet vanaf 1 januari 2014 het volgende op internet gepubliceerd worden:

• Naam organisatie;
• Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
• Contactgegevens
• Beschrijving van het doel, de missie en de bestaansreden van uw organisatie Beloningsbeleid voor al uw werknemers (inclusief bestuurders) alsmede de bestuurssamenstelling (functies en bevoegdheden) en de namen van de leden van het statutaire bestuur. Kerkgenootschappen hoeven de namen van bestuurders niet te publiceren.
• Jaarlijks verslag van uitgeoefende activiteiten;
• Inzage in de financiële huishouding door binnen zes maanden na afloop van het boekjaar tenminste de (verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting te publiceren. Vermogensfondsen en kerkgenootschappen hoeven geen balans te publiceren en kunnen volstaan met een (verkorte) staat van baten en lasten en overzicht van de bestedingen.

ANBI – Actie ondernemen

Het is van belang op korte termijn de vereiste informatie op internet te plaatsen zodat deze gegevens op 1 januari 2014 digitaal te raadplegen zijn. Specifiek voor de financiële jaarstukken geldt dat deze binnen zes maanden na afloop van het volledige boekjaar gepubliceerd moeten zijn. Hiernaast geldt dat op 1 januari 2014 de financiële jaarstukken moeten zijn gepubliceerd over boekjaren die zijn geëindigd na 31 december 2011.

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem gerust contact met ons op. info@mffa.nl

Bron: Brief 28 mei 2013 – Staatssecretaris van Financiën aan de 2e kamer

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze prijzen?

  Email: info@mffa.nl

  Telefoon:
In Nederland: 085 0030140
Vanuit het buitenland: +31 20 2615615

  Kantoren:
Amsterdam: Keizersgracht 62, 1015 CS
Amstelveen: Laan van Kronenburg 14, 1183 AS
Bovensmilde (Assen): Witterweg 2, 9421 PG
Den Haag: Schenkkade 50, 2595 AR
Eindhoven: Hurksestraat 64, 5652 AL

12 + 8 =

Folkert Mijlof is de oprichter van MFFA Belastingadvies en heeft als fiscaal adviseur meer dan 30 jaar ervaring met particulieren en bedrijven (nationaal en internationaal).